Læger / Forskning

Forskning

InSiGHT

”International
Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours” er en international tværfaglig forskningsgruppe vedrørende FAP, HNPCC og andre lignende syndromer, som blev oprettet i 2003 ved fusion af Leeds Castle Polyposis Group (LCPG) og International Collaborative Group on HNPCC (ICG-HNPCC). Gruppen omfatter kirurger, gastroenterologer, kliniske genetikere, molekylærgenetikere, patologer, onkologer, psykologer, registermedarbejdere og socialrådgivere verden over.

Formålet er primært forskning, idet sygdommenes sjældenhed nødvendiggør et samarbejde mellem adskillige centre for, at resultaterne kan blive baseret på et tilstrækkelig stort patientmateriale. Steffen Bülow har været medlem af InSiGHT Council i 2003-2011 og blev i 2013 udnævnt til æresmedlem af InSiGHT.
Gruppen holder plenummøde hvert andet år, senest i 2022 i New York.
Næste møde afholdes i Barcelona 2024.
Information om InSiGHT og møderne findes på www.insight-group.org.
 
EHTG
"European Hereditary Tumor Group" er en åben europøisk gruppe etableret i 2016, der prim,ært arbejder med arvelige gastrointestinale cancrsyndromer. Definerede mål er:
Udføre studier på tværs af landegrænser
Udarbejde guidelines
Udarbejde databaser m.h.p. større forståelse af arvelige tumorsyndromer
Gruppen afhlder årlige møder, og Niels Jespersen har været medlem siden gruppen blev etableret.
 
 InSiGHT Polyposis Staging System (IPSS)

 
En række eksperter i FAP mødtes i 2011 i InSiGHT for at designe et system, som via inddeling af sygdommen i progredierende stadier kan muliggøre valget af behandling af den individuelle patient på et objektivt grundlag. Et sådant system vil ud fra målbare kriterier og fastlagte kliniske endemål kunne anvendes i multicenterundersøgelser af fx. kemoprævention, hvor polypantal/størrelse alene ikke længere anerkendes af fx. FDA som klinisk endpoint.
I et studie blev 24 koloskopivideoer (intakt colon, rectum efter IRA) bedømt on-line af 26 eksperter. Ud fra arbitrære kriterier (antal og størrelse af polypper) fastlagdes sygdomsstadiet, og på grundlag heraf valgtes en af fem mulige behandlings- og kontrolstrategier:
 
Intakt colon:
 
 Stadium    Polypstatus                              Intervention                           
 
 0          <20 pol., alle <5mm                 A. Koloskopi efter 2 år (1)      
 1          20-200 pol., flest <5mm,          B. Koloskopi efter 1 år  (2)      
             ingen > 10 mm
 2          200-500 pol.,<10>10mm          C. Koloskopi efter 1 år, polypfjernelse (3)
 3          500-1000 pol., eller 10-50         D. Kolektomi eller koloskopi efter                                  >10mm, som kan fjernes               ½-1 år (4)
 4          1000 pol., konfluerende            E. Kolektomi / proktokolektomi         
             pol. som ikke kan fjernes,              indenfor 3 mdr.-1 år  (5)               
             karcinom                                      
 
 Kommentarer:
 (1) Histologi primært. Evt. polypfjernelse.
 (2) Evt. kolektomi, især ved stort polypantal.
 (3) Overveje kolektomi. Hvis ikke, skal alle store polypper fjernes.
 (4) Ved tungtvejende grunde til at udsætte kolektomi skal alle polypper fjernes.
 (5) Udsættelse af kolektomi kun af tvingende grunde.           
                                                                                                           
 Rectum efter IRA:
 
Stadium        Polypstatus                                  Intervention                           
 
0           0-10 pol., alle <5mm                       A. Sigmoideoskopi efter 1 år 
1           10-25 pol., flest <5mm,                   B. Polypfjernelse, sigmoideoskopi efter                     ingen >10 mm                                    1 år (1)
2           10-25 pol., eller blot 1 polyp           C. Polypfjernelse, sigmoideoskopi 
             >10 mm, som kan fjernes                   efter 6 mdr.  (2) 
3           >25 pol. som kan fjernes,               D. Sigmoideoskopi efter 3-6 mdr., 
             inkomplet fjernet sessil                        overveje proktektomi (3)           
             polyp, high grade dysplasia,                        
             uanset komplet fjernelse  
4           > 25 pol., som ikke kan fjernes       E. Proktektomi / pouch revision +/-                          radikalt, karcinom                                ileostomi indenfor 3 mdr. (4)    
 
Kommentarer:
(1) Overveje kemoprævention.
(2) Fjernelse af større polypper anbefales. Kemoprævention værdifuld.
(3) Store polypper skal fjernes, second opinion overvejes.
(4) Udsættelse af proktektomi kun af tvingende grunde.
                                                                                   
Studiet viste en statistisk signifikant enighed blandt undersøgerne vedrørende både polyposestadium og anbefalet behandlingstrategi for et givet stadium (Gastrointestinal Endoscopy 2016; 84: 115-125).
 
Registerstatus
 
Den nyeste opgørelse fra Polyposeregistret er baseret på 721 patienter og sammenligner resultaterne i perioden 1990-1999 med årene 2000-2017. Incidensen er næsten uændret, mens prevalensen er steget fra 4,9/100.000 i 1999 til 6,1/100.000 i 2017. Andelen af patienter med kolorektal cancer på baggrund af FAP faldt fra 0,09% til 0,03%. Kolorektal cancer sås langt hyppigere hos probander (62%) end i call-up gruppen (2%). Den forventede livslængde i call-up gruppen var 72 år mod 55 år hos probander. De 17 år udgør således gevinsten ved opsporing, profylaktisk undersøgelse og behandling i polyposefamilier. (Karstensen JG et al., Clin Gastroenterol 2019, i trykken).
Niels Jespersen